blog post

به گزارش اکسپورتنا، خبرها حکایت از آن دارد که بانک مرکزی، آخرین وضعیت نحوه تخصیص ارز واردات را تعیین کرده است که بر مبنای آن، تا اطلاع ثانوی صرفا به اولویت‌های ۲۱ و ۲۲ ارز نیمایی تعلق خواهد گرفت. براساس تازه‌ترین تصمیمات، اولویت کالایی ۲۷ به بعد در حال حاضر جزو کالاهای ممنوعه بوده و بابت این قبیل ثبت سفارش‌ها، گواهی ثبت آماری صادر نخواهد شد. اولویت کالایی ۲۳ تا ٢٦ مشمول ارز اشخاص بوده و در حال حاضر ارز نیمایی به آن قابل تخصیص نخواهد بود. همچنین از این به بعد و تا اطلاع ثانوی صرفا به اولویت‌های ۲۱ و ۲۲ ارز نیمایی تعلق خواهد گرفت. همچنین درخصوص ثبت سفارش هایی که اولویت یک بوده و مشمول تخصیص ارز بانکی هستند، در صورتی گواهی صادره از سوی بانک مرکزی قابل بررسی و رویت است که وارد‌کننده نسبت به مراجعه به وزارتخانه مربوطه قبلا اقدام کرده باشد و به این نحو نام وارد‌کننده در لیست مربوطه درج و توسط آن مرجع به بانک مرکزی منعکس شده باشد. از سوی دیگر بررسی و تایید گواهی ارز اشخاص از محل حساب ارزی وارد‌کننده از سوی بانک مرکزی صرفا با انجام مکاتبه و ذکر دلایل و همچنین الصاق مستندات قابل استناد میسر خواهد بود.

نظرات (0)

پیام بگذارید